نقش تحصیلات در زندگی

زندگی از انسان فردی با هویت و مفید بسازد و او را مرکز تمام تهولات و دگرگونی های زندگی خود و اجتماعش قرار دهد. چرا که هدف مهمترین رکن زندگی و قصد نهایی برای ایجاد هماهنگی لازم در فعالیتها است.

لذا در انتخاب هدف باید عواملی چوی واقعی و قابل دسترسی بودن هدف، توانایی و استعداد فرد و رسیدن تدریجی به هدف را در نظر گرفت.

 

تحصیل و برنامه ریزی

یکی از عوامل سازنده و مهم زندگی که سبب پرورش استعداد ها و تواناییهای فرد می گردد، تحصیل است. انسان در ضمن تحصیل یاد می گیرد که رفتار خود را تغییر دهد، خود را تکامل بخشد و خود را برای مواجهه شدن با مشکلات زندگی آماده کند

 

هدف زندگی: هدف این استکه مجموعه عوامل مادی و معنوی زندگی از انسان فردی با هویت و مفید بسازد و او را مرکز تمام تهولات و دگرگونی های زندگی خود و اجتماعش قرار دهد. چرا که هدف مهمترین رکن زندگی و قصد نهایی برای ایجاد هماهنگی لازم در فعالیتها است.

لذا در انتخاب هدف باید عواملی چوی واقعی و قابل دسترسی بودن هدف، توانایی و استعداد فرد و رسیدن تدریجی به هدف را در نظر گرفت.

 

تحصیل و برنامه ریزی

یکی از عوامل سازنده و مهم زندگی که سبب پرورش استعداد ها و تواناییهای فرد می گردد، تحصیل است. انسان در ضمن تحصیل یاد می گیرد که رفتار خود را تغییر دهد، خود را تکامل بخشد و خود را برای مواجهه شدن با مشکلات زندگی آماده کند.

مراکز تاثیر گذار در زندگی تحصیل فرد: خانواده، مدرسه، معلمان، دانشگاه و اساتید از جمله عوامل تاثیر گذار در زندگی تحصیلی فرد می باشد.

مدرسه: مکانی است که به دانش آموزان کمک می کند تا به رشد عقلانی و شخصیتی ممکن برسد و ضمن پرورش شکوفایی استعدادها و تواناییهای خود، خواسته های جامعه را برآورده سازد.

معلمان و آموزگاران: کسانی هستند که به یادگیری و هدایت دانش آموزان کمک می کنند.

دانش آموزان پس از پایان دوره ابتدایی آمادگی لازم برای انتخاب رشته و شغل را کسب می کنند. این انتخاب نقش سازنده ای در زندگی فردی و اجتماعی آنها ایفا خواهد کرد.

دانشگاه: مکانی است که امکان تحصیل فرد را از مقطع دیپلم تا سطح تخصصی و فوق تخصصی فراهم می کند.

اساتید: کسانی هستند که به آموزش و هدایت دانشجویان برای کسب موفقیت تحصیلی و شغلی آنان تلاش می نمایند.

 

اهمیت انتخاب رشته تحصیلی

عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی:

۱ـ شناخت استعدادها، علایق ، آرزوها ، محدودیتها و علل آنها

۲ـ آگاهی از مزایا، خسارتها، فرصتها، نتایج و موفقیت ها

سازگاری با رشته تحصیلی: رضایت از رشته تحصیلی باعث افزایش کارایی و تواناییهای ذهنی ودر نتیجه موفقیت تحصیلی فرد می شود و چنانچه فرد نتواند ارتباط مناسبیبا رشته تحصیلی خود ایجاد نماید، دچار سردرگمی بیهودگی و عدم رضایت تحصیلی می شود. لذا برای جلوگیری از هدر رفتن استعدادها، امکانات و فرصت ها باید با مطالعه کتب راهنمای تحصیلی و مشاوره با افراد شاغل آگاهانه رشته تحصیلی مناسب را انتخاب نمود.

تعریف شغل: شغل مجموعه ای از وظایف و مسئولیتها است که انجام آنها از طرف مقام صلاحیتداری به شاغل ارجاع می شود و صرف تمام یاقسمتی از اوقات کاری او است.

هدف از انتخاب شغل: وقتی انسان شغلی را انتخاب می کند، قصددارد خواسته هایی را جامه عمل بپوشاند و انتظاراتی را برآورده سازد. هر چه این انتظارات واقعی تر باشد و تخیلات کمتر در آن دخیل باشد، امکان تحقق آنها بیشتر خواهد شد.

سازگاری با شغل: رضایت از کار و زندگی بستگی به میزان ثمره ای دارد که فرد از استعدادها، علایق و خصایص شخصیتی خود به دست می آورد. اگر نوع کار با سبک زندگی فرد سازگار باشد و در ایفای نقش او مشکلات، موانع و محدودیتهای مختلف پیش نیاید، سازگاری با شغل را موجب 
 می شود.

 

عوامل موثر در انتخاب عاقلانه یک شغل:

۱ـ شناخت استعدادها، علایق، آرزوها، توانائیها، محدودیتها و علل آنها

۲ـ آگاهی از مزایا، خسارتها، فرصتها، نتایج، موفقیت، خطوط و جهات مختلف کار

۳ـ برقراری ارتباط استدلالی صحیح بین این دو دسته از حقایق

برداشت نوجوانان از شغل: معمولاً نوجوانان برداشتی مبهم، محدود و توأم با اشتباه از دنیای کار دارند. مشاغلی که در نظر می گیرند از لحاظ امکانات موجود و دارا بودن تواناییهای لازم برای احراز آنها بیشتر غیرواقعی و دور از دسترس است. بیشتر انتخاب های آنها براساس حیثیت اجتماعی، اعتبار، درآمد، راحتی ومسائلی از این قبیل صورت می گیردو کمتر به توانائیها، رغبتها و علایق توجه می شود. به همین دلیل در مدت زمان محدودی دچار سردرگمی، کم کاری، بی علاقگی به شغل شده و در نتیجه شغل خود را از دست می دهند و به تبع آن دچار مشکلات روحی و جسمانی فراوانی می گردند.

 

اهمیت انتخاب شغل

انتخاب شغل در گذشته: در گذشته افراد هر صنف در داخل همان طبقه شغلی که بودند امکان فعالیت داشتند به طوری که فرزندان آنها مقید به انتخاب شغل پدران خود بودند و آزادی انتخاب شغل وجود نداشت. در نتیجه ثمره کار بسیار کاهش می یافت و از نیروهای انسانی به نحو مطلوبی استفاده نمی گردید، اغلب کارهای مهم و حساس به دست افراد ناتوان وضعیف می افتاد.

انتخاب شغل در عصر حاضر: انسان امروز در انتخاب شغل وحرفه آزاد است. اما این مستلزم در نظر گرفتن شرایط و عوامل بسیاری نظیر تواناییهای ذهنی، علمی، شخصیتی، تحصیلی و غیره است که توفیق فرد را در زندگی تضمین کند.

تاثیرات کار در جنبه های مختلف زندگی انسان: از آنجائیکه کار قسمت اعظم ساعات بیداری و یک سوم فعالیتهای انسانی را به خود اختصاص می دهد، در حالات روانی فرد تاثیر بسزائی دارد و مفهومی بیش از امرار معاش خواهد داشت، کار در طبقه اجتماعی،محل زندگی ، نحوه وطرز زندگی، طرز لباس پوشیدن، ساعات و اوقاتی که در منزل می گذراند یا استراحت می کند، نگرشها، ارزشها و اعتقادات انسان تاثیر می گذارد.

تاثیرات بیکاری بر جنبه های مختلف زندگی فرد: کاهش خویشتن داری و احترام به خود، عدم اعتماد بنفس، عدم توانایی استفاده از مواهب طبیعی، ایجاد بیماری های روحی و جسمی مختلف، تاثیر منفی برابعاد مختلف شخصیتی و اجتماعی فرد از تاثیرات بیکاری می باشد.

اهمیت انتخاب شغل در زندگی انسان: امروزه شغل از اهمیت زیادی برخوردار است و نیازمند توجه خاص، چرا که مشاغل تخصصی تر گردیده و تحصیل زمینه ساز شغل است . لذا دقت در انتخاب رشته تحصیلی وضعیت شغلی فرد را در آینده تعیین خواهد کرد . اگر شغل درست انتخاب شود هم نیازهای روانی فرد را برآورده می سازد و هم رضایت او را فراهم می کند و هم در زندگی خانوادگی، ازدواج، انتخاب دوستان، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و نظام ارزشی تاثیرات مثبتی می گذارد.

 

عوامل موثر در انتخاب شغل و رشته تحصیلی :

۱ـ استعداد و توانائی ذهنی، علاقه ورغبت، شرایط بدنی، جنسیت، ویژگیهای شخصیتی، معلومات و مهارت .

۲ـ خانواده ، شرایط اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی.

۳ـ آگاهی از رشته های مختلف تحصیلی و شغلی

طبقه بندی مشاغل: مشاغل بر اساس میزان درآمد، تحصیلات، حدود کاری و قدرت اعمال نفوذ وبه طور کلی به دو دسته مشاغل دولتی و مشاغل خصوصی که هر یک دارای شاخه های صنعت، خدمات وکشاورزی است تقسیم می شود.

 

عوامل موثر در انتخاب شغل مناسب:

۱ـ آشنایی با طبقه بندی مشاغل

۲ـ شناسایی مشاغل اساسی و حساس

۳ـ شرایط بدنی، میزان علاقه و استعداد

۴ـ مهارت ها و معلومات لازم

۵ـ آشنایی کامل با وظایف و مسئولیتهای شغل ومیزان ترقی و پیشرفت در شغل

۶ـ مزایا و معایب شغل

۷ـ میزان در آمد و یاداشها

۸ـ سن و جنسیت فرد

۹ـ شرایط قانونی

۱۰ـ تابعیت و ساکن بودن در محل کار

۱۱ـ عضویت در صنف و اتحادیه

 

گروههای آزمایشی آزمون ورود به آموزش عالی

گروههای آزمایشی پنجگانه شامل: گروه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی است.

ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر گروه جهت اطلاع داوطلبان هر ساله طی دفترچه های راهنما اعلام می گردد.

دارندگان دیپلم هنرستانی براساس علاقه و داشتن شرایط و ضوابط لازم می توانند در گروههای آزمایشی چهارگانه شرکت نمایند. این داوطلبان علاوه بر مواد امتحانی گروه آزمایشی انتخاب باید به سئوالات اختصاصی گروه امتحانی خود نیز پاسخ دهند.

دیپلمه های گروه صنعت در گروه آزمایشی ریاضی و فنی، دیپلمه های گروه کشاورزی و گروه بهداشت در گروه آزمایشی علوم تجربی،دیپلمه های گروه اداری ـ مالی و بازرگانی در گروه آزمایشی علوم انسانی، دیپلمه های گروه هنر در گروه آزمایشی هنر می توانند شرکت کنند.

 

گروههای آموزشی آموزش عالی شامل:

۱ـ علوم پایه                                                                   

۲ـ پزشکی و پیراپزشکی                                       

۳ـ کشاورزی

۴ـ علوم انسانی 

۵ـ فنی ومهندسی

۶ـ هنر


نازتک

مشخصات

  • منبع: http://naztak.rozblog.com/post/123
  • کلمات کلیدی: زندگی ,تحصیلی ,گروه ,رشته ,انسان ,آزمایشی ,رشته تحصیلی ,گروه آزمایشی ,انتخاب رشته ,دانش آموزان , عوامل موثر ,مزایا، خسارتها، فرصتها، ,مشکلات زن

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها